Ireneusz Zyska

Kandydat na Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Jestem posłem Ziemi Wałbrzyskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Stale zabiegam o dobre rozwiązania dla Wałbrzycha. Moim wielkim osiągnięciem było przekonanie premiera do sfinansowania budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.
Z zawodu jestem radcą prawnym. Posiadam bogate doświadczenie jako przedsiębiorca, menadżer i samorządowiec.

Kandyduję na prezydenta, bo chcę odbudować potęgę Wałbrzycha. To wspaniałe miasto ma szansę na powrót do swojej wielkości.

Pragnę, aby Wałbrzych był naszym wspólnym domem, którego nie trzeba będzie opuszczać w poszukiwaniu lepszego życia, miastem tętniącym życiem, gdzie mieszkańcy znajdą dobrze płatną pracę, nowoczesne i tanie mieszkania, przyjazną szkołę, wyższe uczelnie dla ambitnych, bezpieczną przestrzeń dla dzieci i osób starszych, bogatą ofertę kulturalną i czyste środowisko, gdzie będą mogli realizować swoje aspiracje i marzenia.

Proszę o Wasz głos!

Drodzy Wałbrzyszanie!

Kandyduję na prezydenta Wałbrzycha, bo chcę uczynić nasze miasto najlepszym miejscem do życia. Miejscem dokąd ludzie będą przyjeżdżać i się osiedlać, gdzie znajdą dobrze płatną pracę, mieszkanie, nowoczesną szkołę, wyższe uczelnie dla wymagających, przyjazne warunki dla najmłodszych i dla seniorów, bogatą ofertę kulturalną i czyste środowisko, gdzie będą mogli realizować swoje aspiracje i marzenia, gdzie będą żyć bezpiecznie w doskonale zorganizowanej i skomunikowanej przestrzeni miejskiej.

Trzy pokolenia mojej rodziny mieszkały i pracowały w Wałbrzychu. Tutaj się wychowałem. Jestem posłem na Sejm RP z Ziemi Wałbrzyskiej. Stale zabiegam o dobre rozwiązania dla Wałbrzycha. Przekonałem premiera do przyznania środków na budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, a ministra infrastruktury do podjęcia prac nad wyznaczeniem korytarza transportowego autostrady Warszawa-CPK-Praga, przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie Wałbrzycha. Zainteresowałem ministra energii włączeniem rewitalizacji terenów pogórniczych Wałbrzycha do Programu dla Śląska, Agencję Rozwoju Przemysłu do ulokowania w Wałbrzychu dużego biurowca usług outsourcingowych, a Polską Agencję Inwestycji i Handlu do skierowania do Wałbrzycha inwestorów globalnych, którzy będą realizować wielkie inwestycje przemysłowe i tworzyć dobrze płatne miejsca pracy.
Jestem jednym z kilkunastu najbardziej aktywnych posłów na Sejm RP obecnej kadencji. Pracuję w trzech stałych komisjach sejmowych. Jestem przewodniczącym Podkomisji stałej ds polityki regionalnej, a także Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii zajmującego się m.in. transformacją energetyczną.

Ukończyłem Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Bankową. Odbyłem aplikację radcowską i uzyskałem wpis na liście radców prawnych. Prowadziłem własną kancelarię radcy prawnego, współpracując z dużymi podmiotami gospodarczymi. Zdobyłem bogate doświadczanie jako przedsiębiorca i menadżer, samorządowiec i działacz społeczny. W czasach PRL uczestniczyłem w młodzieżowym ruchu oporu związanym z Solidarnością Walczącą Kornela Morawieckiego.
Jako miłośnik historii, tradycji i kultury polskiej wielokrotnie organizowałem konferencje i wydarzenia kulturalne, mające na celu krzewienie postaw patriotycznych związanych z ideą Polski niepodległej.

Program

Rewitalizacja przemysłowa

#walbrzychZyska

A web designer is responsible for creating the design and layout of a website or web pages. It and can mean working on a brand new website or updating an already existing site. Their role is different to web developers, who specialise in making web designs a reality or writing code that dictates how different parts of the website fit together. However, there can be crossover between the two roles.

 • Sformułowanie strategii rozwoju przemysłowego
 • Wyznaczanie terenów pod inwestycje dla inwestorów o zasięgu globalnym (400 ha)
 • Pozyskanie inwestorów sektora usług outsourcingowych BPO/SSC/ITO (w tym centrum operacyjne PPK) i sektora badawczo-rozwojowego (B+R)
 • Wspieranie rozwoju sektora przemysłu motoryzacyjnego i chemicznego w ramach Inicjatywy Przemysł 4.0

 • Objęcie rewitalizacją terenów pogórniczych w ramach programu dla Śląska
 • Inwestycje w kapitał ludzki dla przemysłu (Inicjatywa Inventive Engineering, inkubatory przedsiębiorczości, Startupy)

Infrastruktura

#walbrzychZyska

There’s a lot of talk about user experience (UX) these days. A great user experience starts with a functional and attractive digital environment for users to explore. The best creative agencies and departments realize this. They go beyond ideas and enter the realm of implementation with the help of front-end web developers. These masters of the web don’t just write code; they make the digital magic happen

 • Połączenie drogowe z Wrocławiem autostradą rozwoju przemysłowego A-8 (CPK-Praga)
 • Wyznaczenie tras i budowa łączników autostradowych do S-3 i A-8
 • Budowa nowoczesnego systemu transportowego miasta (duży i mały ring, kolej śródmiejska, centra przesiadkowe Park and Ride P+R, parkingi na osiedlach)
 • Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców poprzez optymalizację w planowaniu przestrzennym i zastosowanie technologii informatycznej
 • Nowe rozwiązania techniczne kreujące wartość ekonomiczną (szybki Internet, magazynowanie energii, farmy serwerów, Inteligentne Sieci IT i energetyczne Smart Grid)

Czyste środowisko

#walbrzychZyska

There’s a lot of talk about user experience (UX) these days. A great user experience starts with a functional and attractive digital environment for users to explore. The best creative agencies and departments realize this. They go beyond ideas and enter the realm of implementation with the help of front-end web developers. These masters of the web don’t just write code; they make the digital magic happen

 • Wdrożenie programów rządowych Ciepły Dom i Czyste Powietrze
 • Tani prąd elektryczny: wyższa konkurencyjność gospodarki i lepszy komfort życia
 • Transformacja energetyczna (Blockchain, Internet Rzeczy, OZE, DSR, efektywność energetyczna, klaster energii, spółdzielnie energetyczne, inteligentne budynki)
 • Program dla elektromobilności zorientowany na transport zbiorowy
 • Zaawansowana gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym (obniżenie opłat)
 • Likwidacja zagrożeń środowiskowych (MO-BRUK, osadniki poflotacyjne)
 • Planowanie przestrzenne realizowane na podstawie norm zielonej gospodarki

Zdrowie i aktywność

#walbrzychZyska

There’s a lot of talk about user experience (UX) these days. A great user experience starts with a functional and attractive digital environment for users to explore. The best creative agencies and departments realize this. They go beyond ideas and enter the realm of implementation with the help of front-end web developers. These masters of the web don’t just write code; they make the digital magic happen

 • Aktywna społeczność (włączenie wszystkich grup społecznych do intelektualnej aktywności oraz wspomaganie i zachęcanie do kreatywności)
 • Aktywność sportowa i rekreacyjna (obiekty sportowe i turystyczne)
 • Sprzyjanie kulturowej żywotności, osiągnięcie dobrostanu społeczeństwa (zdrowe, bezpieczne i pełne zadowolenie życie poprzez rozwój kultury, sztuki i tradycji regionu)
 • Program dostępność i aktywność dla seniorów, wdrożenie programu Dobra Okolica
 • Większa dostępność do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji
 • Krajowy ośrodek diagnostyki nowotworowej działający w oparciu o sztuczną inteligencję

Perspektywy rozwoju

#walbrzychZyska

There’s a lot of talk about user experience (UX) these days. A great user experience starts with a functional and attractive digital environment for users to explore. The best creative agencies and departments realize this. They go beyond ideas and enter the realm of implementation with the help of front-end web developers. These masters of the web don’t just write code; they make the digital magic happen

 • Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający społecznemu włączeniu mieszkańców dla pobudzenia innowacyjnej gospodarki
 • Rozwój budownictwa komunalnego (5 000 mieszkań) i nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne oparte na zintegrowanym planowaniu przestrzennym
 • Wsparcie dla rodzin wielodzietnych, seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Nowoczesna oświata, żłobki, przedszkola, szkoły
 • Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego, budowa kampusu akademickiego
 • Podatkowe stymulanty rozwoju dla przedsiębiorców, niższe opłaty dla ludności
 • Przyjazne i bezpieczne miasto (inteligentne zarządzanie, transparentność, otwarty dostęp do danych, technologie informatyczne i telekomunikacyjne, e-zarządzanie)